Счетоводна кантора Джи Ай Акаунт ЕООД Шумен

Професионални счетоводни услуги и данъчни консултации.

Счетоводни услуги

 • Месечно осчетоводяване на първичните счетоводни документи, съгласно приложимото счетоводно и данъчно законодателство и Националните или Международните счетоводни стандарти;
 • Разработване на счетоводна политика и съставяне на индивидуален сметкоплан, според конкретните нужди на клиента;
 • Изготвяне и подаване с електронен подпис на: Декларация по ЗДДС, ИНТРАСТАТ, VIES, декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ, други декларации и справки за НАП, НОИ, БНБ, НСИ;
 • Изготвяне и подаване с електронен подпис на тримесечни декларации по чл.55 от ЗДДФЛ и годишна декларация по чл.73 от ЗДДФЛ;
 • Изготвяне и подаване на декларации по чл.88 от ЗКПО за промяна на авансовите вноски за корпоративен данък;
 • Организиране отчитане на корпоративни данъци и ДДС;
 • Изготвяне на документи за ВОД, ВОП, внос и износ;
 • Комуникация и представителство пред данъчната администрация;
 • Изготвяне на междинни финансови отчети за целите на управлението;
 • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишен финансов отчет и данъчна декларация;
 • Подаване на Годишните финансови отчети в Агенцията по вписванията;
 • Подреждане и архивиране на документите по избрана система;
 • Създаване на номенклатура на доставчици и разпечатване на платежни нареждания за преводи към тях;


Допълнителни услуги

 

 • Изготвяне на вътрешни правилници;
 • Подаване на декларации от доставчици и получатели на горива;
 • Регистрация и пререгистрация на търговски дружества в Търговки регистър;
 • Изготвяне и подаване пред Община на Декларация по чл.14 от ЗМДТ;
 • Финансов анализ и подготовка на документи за кредит;
 • Възможност за събиране на документи от офис на клиента;