Счетоводни услуги

 • Месечно осчетоводяване на първичните счетоводни документи, съгласно приложимото счетоводно и данъчно законодателство и Националните или Международните счетоводни стандарти
 • Разработване на счетоводна политика и съставяне на индивидуален сметкоплан според конкретните нужди на клиента
 • Изготвяне и подаване с електронен подпис на: Декларация по ЗДДС, ИНТРАСТАТ, VIES, декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ, други декларации и справки за НАП, НОИ, БНБ, НСИ
 • Изготвяне и подаване с електронен подпис на тримесечни декларации по чл.55 от ЗДДФЛ и годишна декларация по чл.73 от ЗДДФЛ
 • Изготвяне и подаване на декларации по чл.88 от ЗКПО за промяна на авансовите вноски за корпоративен данък
 • Организиране отчитане на корпоративни данъци и ДДС
 • Изготвяне на документи за ВОД, ВОП, внос и износ
 • Комуникация и представителство пред данъчната администрация
 • Изготвяне на междинни финансови отчети за целите на управлението
 • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет и данъчна декларация.
 • Подаване на Годишните финансови отчети в Агенцията по вписванията.
 • Подреждане и архивиране на документите по избрана система
 • Създаване на номенклатура на доставчици и разпечатване на платежни нареждания за преводи към тях


Допълнителни услуги

 

 • Изготвяне на вътрешни правилници
 • Подаване на декларации от доставчици и получатели на горива
 • Регистрация и пререгистрация на търговски дружества в Търговки регистър
 • Изготвяне и подаване пред Община на Декларация по чл.14 от ЗМДТ
 • Финансов анализ и подготовка на документи за кредит
 • Възмосжност за събиране на документи от офис на клиента

Контакти

 • гр. Шумен бул. „Славянски“ №13, вх. Б, ет.3, ап.15
 •  office@giaccount.com
 • 0895 66 55 42
 • 0899 91 53 30